ปวช.2

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา การตลาดเพื่อการท่องเที่ยว