ง33101 รายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี 5 ม.6/1-6/7

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

WELCOME .... ยินดีต้อนรับค่ะ

จำนวน 0.5  หน่วยกิต  เวลาเรียน  1  ชั่วโมง/สัปดาห์