เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

CS211 Computer Science 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

หลักการและโครงสร้างเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ วิธีการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ผังงาน(Flow chart) โครงสร้างของข้อมูลและตัวแปร การดำเนินการทางคณิตศาสตร์และตรรกศาสตร์เชิงตัวเลข กระบวนการตัดสินใจและการทำงานวนรอบ การเขียนโปรแกรมย่อยฟังก์ชันและโปรซิเดอร์ ข้อมูลโครงสร้างแบบ อาร์เรย์ ไฟล์ การสร้างแนวคิดโดยการเขียนโปรแกรมภาษาระดับสูง การเขียนโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น และการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์