เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

รายวิชา  :460-280 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply 

ChainManagement)

จำนวนหน่วยกิต :   3 หน่วยกิต

วัน  เวลาเรียน    :   อังคาร, พฤหัสบดี เวลา 15.00 – 16.20 น. จริงใจ / ข 211

อาจารย์ผู้สอน    :  อาจารย์ชุลีกร  ชนะสิทธิ์  / [email protected]