homeการจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
personperson_add
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

ผู้สอน
นางสาว ทิวาพร กลิ่นกล่อม
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7178

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทฤษฎีเบื้องต้นเกี่ยวกับการดำเนินการเชิงธุรกิจ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือในการจัดการ แก้ปัญหาเชิงธุรกิจ การรักษาข้อมูลสำหรับขององค์การให้เป็นความลับ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)