home344-211 Data Structure
person
344-211 Data Structure

ผู้สอน
Ms เชาวนี ศรีวิศาล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
344-211 Data Structure

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7187

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

  • เป็นการทบทวนหลักการโปรแกรม 
  • ข้อมูลชนิดนามธรรม 
  • โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น ได้ อาร์เรย์ ลิสต์ สเเตค คิว  
  • โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น ได้แก่ ทรี  กราฟ
  • การท่องไปในโครงสร้างต้นไม้และกราฟ
  • เทคนิคการค้นหาข้อมูล 
  • การเรียงลำดับข้อมูล
  • ปัญหาประยุกต์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)