344-211 Data Structure

คำอธิบายชั้นเรียน

  • เป็นการทบทวนหลักการโปรแกรม 
  • ข้อมูลชนิดนามธรรม 
  • โครงสร้างข้อมูลแบบเชิงเส้น ได้ อาร์เรย์ ลิสต์ สเเตค คิว  
  • โครงสร้างข้อมูลแบบไม่เชิงเส้น ได้แก่ ทรี  กราฟ
  • การท่องไปในโครงสร้างต้นไม้และกราฟ
  • เทคนิคการค้นหาข้อมูล 
  • การเรียงลำดับข้อมูล
  • ปัญหาประยุกต์