เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Principle of Business Management (461-211) Sec.03

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธบายรายวิชา

                ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม