homePrinciple of Business Management (461-211) Sec.03
person
Principle of Business Management (461-211) Sec.03

ผู้สอน
Songsin Teerakunpisut
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
Principle of Business Management (461-211) Sec.03

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
720

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คำอธบายรายวิชา

                ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)