homePrinciple of Business Management (461-211) Sec.03
personperson_add
Principle of Business Management (461-211) Sec.03

ผู้สอน
Songsin Teerakunpisut
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
Principle of Business Management (461-211) Sec.03

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
720

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

คำอธบายรายวิชา

                ลักษณะขององค์การ อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ โครงสร้างและวิธีดำเนินงานขององค์การธุรกิจ กระบวนการบริหาร การวางแผน การจัดองค์การการวินิจฉัยสั่งการ การส่งเสริมกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและการควบคุม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)