268-221 Psychology of Juvenile Delinquent

คำอธิบายชั้นเรียน

แนวคิดทฤษฎีของการศึกษาเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุ การประเมิน การวินิจฉัย การคุ้มครองเด็ก (ตามพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน) การฝึกอบรม การป้องกัน การเยียวยาและช่วยเหลือเด็กประพฤติผิด การวิเคราะห์กรณีศึกษาเด็กประพฤติผิด