เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต องค์ประกอบ รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนการ และขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร