การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาแนวคิดและหลักการในการพัฒนาหลักสูตร แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต องค์ประกอบ รูปแบบ วิธีการ ในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต กระบวนการ และขั้นตอนในการวางแผนพัฒนาหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตรและการประเมินหลักสูตร