การวางแผนและควบคุมโรงงานฯ (2556)

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา  4167421 การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร  เป็นรายวิชาเฉพาะด้านบังคับของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา