เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4100207 กลุ่ม 02
ผู้สอน

miss nantana rattanachai

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 19 วันที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 4100207 กลุ่ม 02

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7206

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information technology) และ คอมพิวเตอร์ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต่อชีวิตและสังคม การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่เครื่องอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล การจัดการและการใช้งานข้อมูลการใช้โปรแกรมระบบและโปรแกรมประยุกต์ เพื่อการสืบค้นข้อมูล การแสวงหาความรู้ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และจากระบบฐานข้อมูล แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการทำรายงาน การนำเสนอผลงาน และการดำรงชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเคารพสิทธิทาง ปัญญา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.