homeการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7210

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษารายวิชา ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)