homeการบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
person
การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7210

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การศึกษารายวิชา ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)