การบริหารจัดการชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

การศึกษารายวิชา ปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี