homeการศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
personperson_add
การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. โสภณ เพ็ชรพวง
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การศึกษาไทยและครูชั้นวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7211

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)