เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

1111210  การศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

ระบบ BUS ( 3-BUS Architecture) ศึกษาระบบ BUS โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ สัญญาณนาฬิกา การอินเตอร์เฟส หน่วยความจำ หน่วยป้อนข้อมูล หน่วยแสดงผล
อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม หลักการซ่อมเบื้องต้น

เนื้อหา สาระ

-  แนะนำการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์  หลักการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์  อุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
-  หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  การทำงานของ BIOS  ระบบบัส (BUS)
 หน่วยประมวลผลกลาง CPU  การทำงานของ Cache
-  แรม (RAM)  หลักการทำงานของ (RAM)  ประเภทของ (RAM)
-  Input / Output การส่งข้อมูลแบบ Serial Port, Parallel  Port , USB Port Accelerated Graphics Port
SCSI (Small Computer System Interface)
 File System  การทำงานของ File System  Format , Sector, Cluster  Boot Record,Directory
-  การติดตั้งระบบปฏิบัติการ บรรยายและ(Operating System)ฝึกปฏิบัติการติดและการติดตั้งโปรแกรมประยุกต์านต่าง ๆ ได้
 การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับไมโครคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาไมโครคอมพิวเตอร์