ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ เทอม 3-2566


ผู้สอน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัสสราภรณ์ สมบูรณ์ศักดิ์
เข้าสู่ระบบเมื่อ 6 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและธุรกิจอัจฉริยะ เทอม 3-2566

รหัสวิชา
72213

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ITDI3604

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาการตัดสินใจ และกระบวนการแก้ไขปัญหาของมนุษย์ ความหมาย ชนิด และ รูปแบบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การประยุกต์ใช้และผลกระทบของ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ความรู้เบื้องต้นในธุรกิจอัจฉริยะ ความจ าเป็นของธุรกิจอัจฉริยะ ชนิดของธุรกิจอัจฉริยะ ขั้นตอนการทำธุรกิจอัจฉริยะ การจัดการข้อมูลสำหรับธุรกิจอัจฉริยะ ผลกระทบและทิศทางของธุรกิจอัจฉริยะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books