คอมไพเลอร์และระบบปฏิบัติการ ม.5 ปี 2567


ผู้สอน
นาย ศุภโชค นันตา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คอมไพเลอร์และระบบปฏิบัติการ ม.5 ปี 2567

รหัสวิชา
72241

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว32209

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

คำอธิบายวิชา
คำอธิบายรายวิชา

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology : ET)
รายวิชา คอมไพเลอร์และระบบปฏิบัติการ รหัสวิชา ว32209 สาระเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการ หลักการของภาษา ตัวแปลภาษา การวางแผนและ เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม ARDUINO IDE ซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมภาษา C โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
  1. ความสามารถในการสื่อสาร
  2. ความสามารถในการคิด
  3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
  4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
  5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการของภาษา ตัวแปลภาษา
  3. สามารถวางแผนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม ARDUINO IDE ซอฟต์แวร์สำหรับโปรแกรมภาษา C
  4. เขียนโปรแกรมภาษา C ด้วยโปรแกรม ARDUINO IDE ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ภายนอกได้
  5. มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความเป็นระเบียบ มีลำดับขั้นตอนในการทำงาน อย่างถูกต้อง

รวมทั้งหมด 5 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books