ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์ 2

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ฝึกการฟัง พูด เขียน