ง33201คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 602


ผู้สอน
นาย เจริญ เรืองรอง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ง33201คอมพิวเตอร์ 5 ห้อง 602

รหัสวิชา
72306

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ง33201

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
                                          คำอธิบายรายวิชา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ สาระการเรียนรู้เพิ่มเติม ง ๓๓๒๐๑ วิชา คอมพิวเตอร์ ๕ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เวลา ๒๐ ชั่วโมง จำนวน ๐.๕ หน่วยกิต

ศึกษาค้นคว้าอภิปรายและนำเสนอส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์.การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การจัดการระบบข้อมูล ในระบบปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรมสังคมออนไลน์ และเทคนิคพิเศษ ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ตามพัฒนาการและยุกต์สมัยของคอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน การใช้โปรแกรมระบบปฏิบัติการ การจัดการระบบข้อมูล ในระบบปฏิบัติการ การสืบค้นข้อมูล การใช้โปรแกรมประยุกต์ การใช้โปรแกรมสังคมออนไลน์เทคนิคพิเศษ ในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์ตามพัฒนาการและยุกต์สมัยของคอมพิวเตอร์ อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต

ผลการเรียนรู้ 1..บอกส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้ 2. ใช้และปรับแต่งแกปัญหาโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ปัจจุบันได้ 3. จัดการระบบการจัดเก็บข้อมูล ในระบบปฏิบัติการได้ 4. สืบค้นข้อมูล ผ่านระบบเครือข่ายแบบต่างๆ ได้
5. ใช้โปรแกรมประยุกต์ ที่พัฒนาใหม่ๆ ได้ 6. ใช้โปรแกรมสังคมออนไลน์ ที่พัฒนาใหม่ๆได้ 7. ใช้เทคนิคพิเศษ ในการใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟแวร์ได้ 8. ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบ และมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books