ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชฟ.1/1-2) จ 13.00


ผู้สอน
นาย ปริปูรติ ศรีรุ่งเรือง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 6 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ชฟ.1/1-2) จ 13.00

รหัสวิชา
72345

รหัสวิชาของสถานศึกษา
20000-1201(0-2-1)

สถานศึกษา
วท.พัทยา

คำอธิบายวิชา

ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษจากการฟัง การดู การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อการแนะนำตนเอง การประกอบกิจวัตรประจำวัน ลักษณะนิสัย สภาพดินฟ้าอากาศ การสอบถามและการให้ข้อมูล ที่ตั้งและทิศทาง บอกลักษณะของบุคคล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสารเหมาะสมกับสถานการณ์ ตามมารยาทสังคม และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books