การออกแบบพัฒนาทรัพยากร ม.6 ปี 2567


ผู้สอน
นาย ศุภโชค นันตา
เข้าสู่ระบบเมื่อ 1 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การออกแบบพัฒนาทรัพยากร ม.6 ปี 2567

รหัสวิชา
72365

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ว33211

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

คำอธิบายวิชา
คำอธิบายรายวิชา

แผนการเรียนวิทย์ – คณิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and Technology : ET) รายวิชา การออกแบบและพัฒนาทรัพยากร รหัสวิชา ว33211 สาระเพิ่มเติม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 เวลา 80 ชั่วโมง จำนวน 2.0 หน่วยกิต

———ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ สถานการณ์ปัญหาสิ่งแวดล้อม พลังงาน
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
———โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสืบค้นข้อมูล การสังเกต วิเคราะห์ เปรียบเทียบ อธิบาย อภิปราย และสรุป เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ มีความสามารถในการตัดสินใจ มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ในด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการคิดและการแก้ปัญหา สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตของตนเอง จิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม รวมทั้งดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ผลการเรียนรู้
 1. บอกความหมาย และจำแนกประเภท ของทรัพยากรธรรมชาติได้
 2. อธิบายความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ และบอกความแตกต่างระหว่างสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้
 3. บอกสาเหตุที่ทําให้ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย และบอกแนวทางในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นได้
 4. สามารถนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกในชีวิตประจําวัน
 5. สามารถเสนอแนะแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้
 6. เข้าใจและอธิบายถึงความสำคัญของพลังงานต่อสิ่งมีชีวิต และอธิบายสถานการณ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยได้
 7. สามารถนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
 8. สามารถนําหลักการวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อมไปใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้

รวมทั้งหมด 8 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books