สังคมศึกษา3 ปี 2567


ผู้สอน
ตี๋เล็ก 99 ขุนหาญ
เข้าสู่ระบบเมื่อ 3 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
สังคมศึกษา3 ปี 2567

รหัสวิชา
72370

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ส22101

สถานศึกษา
โรงเรียนไพรธรรมคุณวิทยา

คำอธิบายวิชา

ศึกษา การเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่ประเทศเพื่อนบ้าน วิเคราะห์ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็นรากฐานของวัฒนธรรม เอกลักษณ์ และมรดกของชาติ พุทธประวัติหรือประวัติศาสดาของศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์และประพฤติตนตามแบบอย่างการดำเนินชีวิตจากประวัติสาวก ชาดก และศาสนิกชนตัวอย่างตามที่กำหนด อธิบายโครงสร้างและสาระโดยสังเขปของพระไตรปิฎก อธิบายข้อธรรมสำคัญอริสัจ 4 และนำไปพัฒนาแก้ปัญหาของชุมชนและสังคม พัฒนาจิต และดำเนินชีวิตด้วยวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ และวิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ สวดมนต์ แผ่เมตตา บริหารจิตและเจริญปัญญาด้วยอานาปานสติ วิเคราะห์การปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางศาสนาเพื่อการดำรงตนอย่างเหมาะสมในกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธี อธิบายคำสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสำคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง อธิบายและปฏิบัติตนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ เห็นคุณค่าในการปฏิบัติตนตามสถานภาพ บทบาท สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ในฐานะพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย วิเคราะห์บทบาท ความสำคัญ และความสัมพันธ์ของสถาบันทางสังคม ความคล้ายคลึงและความแตกต่างของวัฒนธรรมไทย และวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอันดีระหว่างกัน อธิบายกระบวนการในการตรากฎหมาย วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสารทางการเมืองการปกครองที่มีผลกระทบต่อสังคมไทยสมัยปัจจุบัน โดยใช้ทักษะกระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสืบค้นข้อมูล กระบวนการกลุ่ม กระบวนการทางสังคม กระบวนการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความสามารถในการคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในด้านใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะ

ตัวชี้วัด ส 1.1 ม.2/1 ส 1.1 ม.2/2 ส 1.1 ม.2/3 ส 1.1 ม.2/4 ส 1.1 ม.2/5 ส 1.1 ม.2/6 ส 1.1 ม.2/7 ส 1.1 ม.2/8 ส 1.1 ม.2/9 ส 1.1 ม.2/10 ส 1.1 ม.2/11 ส 1.2 ม.2/1 ส 1.2 ม.2/2 ส 1.2 ม.2/3 ส 1.2 ม.2/4 ส 1.2 ม2/5 ส 2.1 ม.2/1 ส 2.1 ม.2/2 ส 2.1 ม.2/3 ส 2.1 ม.2/4 ส 2.2 ม.2/1 ส 2.2 ม.2/2

รวมทั้งหมด 22 ตัวชี้วัด


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books