เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

Audio Production 2 ภาคเรียน 1 / 2556 MT6 มทร อีสาน

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ศึกษาบทบาทของเสียงในสื่อต่าง ๆ เทคโนโลยีการบันทึกเสียงทั้งในระบบการผลิตและ 

 การนำเสนอสื่อ ในรูปของภาพยนตร์ โทรทัศน์ สไลด์ประกอบเสียง มัลติมีเดีย ฯลฯ ฝึกทักษะ

ด้านการผลิตสื่อเสียงคราบตามขั้นตอน ทั้ง Wild Sound และ Sync Sound รวมไปถึงการทำ

ต้นฉบับเพื่องานภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง