การคลังสาธารณะEcon3501ภาค1-67


ผู้สอน
ผศ.ดร. สมบัติ (Sombat) สิงฆราช (Singkharat)
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การคลังสาธารณะEcon3501ภาค1-67

รหัสวิชา
72408

รหัสวิชาของสถานศึกษา
ECON3501-63

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ขอบเขตและแนวทางการศึกษาวิชาการคลังสาธารณะ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยการแทรกแซงของรัฐ ทฤษฎีสินค้าสาธารณะ ทางเลือกสาธารณะ ผลกระทบภายนอก การบิดเบือนกลไกตลาดและตลาดที่มีการแข่งขันไม่สมบูรณ์ ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได้และบทบาทหน้าที่ของรัฐบาล รายรับรัฐบาล รายจ่ายสาธารณะ หนี้สาธารณะ และการคลังสาธารณะของไทย


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books