วท 6001417 เทคโนโลยีคลาวด์(เสาร์-บ่าย-3-66-กศบป)


ผู้สอน
อ. ธนชัย ปฐมรัตน์
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วท 6001417 เทคโนโลยีคลาวด์(เสาร์-บ่าย-3-66-กศบป)

รหัสวิชา
72415

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คำอธิบายวิชา

โครงสร้างของระบบคลาวด์ รูปแบบการให้บริการ การติดตั้งระบบคลาวด์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างระบบคลาวด์ การบริหารจัดการและความปลอดภัยสำหรับระบบคลาวด์ ค่าชี้วัดประสิทธิภาพเชิงบริการและเชิงธุรกิจ และรูปแบบการคิดค่าบริการของระบบคลาวด์ การฝึกปฏิบัติการติดตั้งระบบคลาวด์ และการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบคลาวด์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books