วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ รหัส 21910-1002 (1/2567)


ผู้สอน
นาย อัซมัน ดรอแม
เข้าสู่ระบบเมื่อ 8 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ รหัส 21910-1002 (1/2567)

รหัสวิชา
72428

สถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพเบตง

คำอธิบายวิชา

ประมวลการเรียน การสอนรายวิชา (Course Syllabus)

 1. รหัสวิชา : 21910-1002
 2. ชื่อวิชา : วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
 3. ครูผู้สอน : นายอัซมัน ดรอแม
 4. จำนวนหน่วยกิต 2 หน่วยกิต 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
 5. ระดับรายวิชา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 6. จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
  1. รู้และเข้าใจความต้องการทางธุรกิจ
  2. มีทักษะในการใช้เครื่องมือในการสร้างและเก็บรวมรวมแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ
  3. มีความสามารถนำเสนอเทคโนโลยีตรงความต้องการกับรูปแบบทางธุรกิจ
  4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ
 7. สรรถนะรายวิชา 1. แสดงความรู้เกี่ยวกับความต้องการทางธุรกิจตามหลักการ 2. วิเคราะห์โครงสร้างและความต้องการทางธุรกิจตามหลักการ 3. ใช้เครื่องมือในการสร้างและเก็บรวมรวมแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ 4. นำเสนอเทคโนโลยีตรงความต้องการกับรูปแบบทางธุรกิจ
 8. คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการความต้องการทางธุรกิจ การสร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือในการเก็บ รวมรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ สรุปความต้องการทางธุรกิจ วิเคราะห์ รูปแบบเชิงธุรกิจ วิเคราะห์และเลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ สรุปความต้องการของเทคโนโลยี ที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ
 9. กิจกรรมการเรียนการสอน ขั้นนำ: แจ้งวิธีการสอน บรรยาย -ผู้เรียนแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม -ผู้เรียนแต่ละกลุ่มจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำวิชา -แต่ละกลุ่มนำเสนอผลงาน -ปฏิบัติ
 1. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญ
 2. เปิดโอกาสให้ซักถาม
 3. มอบหมายให้ไปศึกษาเพิ่มเติม 4. ทำแบบทดสอบ
 4. สื่อการเรียน/แหล่งการเรียนรู้
  1. หนังสือเรียนวิชาวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
  2. PowerPoint วิชาวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
  3. ชุดอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
  4. วีดีโอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ
  5. ใบความรู้
 5. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ตำรา,หนังสืออื่น)
  1. หนังสือเรียนวิชาวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ
  2. หนังสือเสริมการธุรกิจสมัยใหม่
 6. การประเมินผลการเรียนการสอน
 7. จัดเก็บคะแนนสอบระหว่างภาค จำนวน 50 คะแนน
 1. คะแนนบูรณาการ จำนวน 20 คะแนน -ความรับผิดชอบ 7 คะแนน -ความมีวินัย 2 คะแนน -ความผูกพัน 4 คะแนน -มนุษย์สัมพันธ์ 3 คะแนน -ความรู้-ทักษะ 4 คะแนน

กำหนดการเรียนการสอน รหัสวิชา 21910-1002 วิชา วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ จำนวน 2 หน่วยกิจ

สัปดาห์ หน่วยที่ เรื่อง/เนื้อหา/กิจกรรม จำนวนชั่วโมง 1 1 หลักการความต้องการทางธุรกิจ 3 2 2 การสร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ 3 3 2 การสร้างแบบสำรวจความต้องการทางธุรกิจ 3 4 1-2 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 1 จำนวน 10 คะแนน (เรื่อง พื้นฐานระบบเครือข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย) 3 5 3 การรวมรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 3 6 3 การรวมรวมข้อมูลความต้องการทางธุรกิจ 3 7 4 การวิเคราะห์ รูปแบบเชิงธุรกิจ 3 8 3-4 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 2 จำนวน 15 คะแนน (เรื่อง ประเภทของเครือข่ายและการเชื่อมต่อ) 3 9 4 การวิเคราะห์ รูปแบบเชิงธุรกิจ 3 10 5 วิเคราะห์และการเลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 3 11 5 วิเคราะห์และการเลือกเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 3 12 5 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 3 จำนวน 10 คะแนน (เรื่อง โพรโตคอลและโครงสร้างเครือข่าย) 3 13 6 นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 3 14 6 นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 3 15 7 นำเสนอความต้องการของเทคโนโลยีที่ตรงกับรูปแบบทางธุรกิจ 3 16 7-8 สอบเก็บคะแนนครั้งที่ 4 จำนวน 15 คะแนน (เรื่อง การติดตั้งและการใช้งานระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย) 3 17 1-8 สรุป 3 18 - สอบปลายภาค จำนวน (30 คะแนน)


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books