คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ปวช 1/1-2

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ ปวช 1/1-2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1.  เข้าใจหลักการของระบบธุรกิจ

  2.  เข้าใจบทบาทคอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ

  3.  มีเจตคติที่ดีในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน  โดยคำนึงถึงจริยธรรมในวิชาชีพ