คธ.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ระดับชั้นปวช.2 สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ