937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ (สำหรับITB)

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เปิดไว้สำหรับนักศึกษาสาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเท่านั้น