937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ (วทก)

คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชานี้สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเท่านั้น