937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ (ทย)

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษารายวิชา 937 - 101 หลักคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการยาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานีเท่านั้น