EDP 2401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Sect.65) ... ภาคเรียนที่ 1/2567


ผู้สอน
อาจารย์ กิตตินันท์ หอมฟุ้ง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 12 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
EDP 2401 นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Sect.65) ... ภาคเรียนที่ 1/2567

รหัสวิชา
72547

รหัสวิชาของสถานศึกษา
EDP 2401

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คำอธิบายวิชา

ความหมาย ความสำคัญ หลักการ แนวคิด ทฤษฏี ประเภท รูปแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับการศึกษาสมัยใหม่ กฎหมายและจรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา การเลือกสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ การประยุกต์ใช้แอพพลิเคชั่นและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการเรียนรู้ ฝึกออกแบบ พัฒนา ประเมิน สื่อ และนวัตกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพการเรียนรู้ในให้เหมาะสมกับผู้เรียน

สมรรถนะสำคัญ : แสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้แก่ผู้เรียน ประยุกต์ใช้หรือพัฒนาสื่อและนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books