ชีวสถิติทางสาธารณสุข 1/67


ผู้สอน
อาจารย์ ดร. กิจปพน ศรีธานี
เข้าสู่ระบบเมื่อ 20 นาที ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ชีวสถิติทางสาธารณสุข 1/67

รหัสวิชา
72568

รหัสวิชาของสถานศึกษา
2020407

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คำอธิบายวิชา

ระเบียบวิธีทางสถิติในงานสาธารณสุข การเก็บรวบรวมข้อมูล การนำเสนอข้อมูล คำนวณสถิติชีพ การปรับมาตรฐานสถิติชีพ ตารางชีพและการประยุกต์ใช้ในงานสาธารณสุข เทคนิคการสุ่มตัวอย่าง การแจกแจงความน่าจะเป็น การประมาณค่าประชากร การทดสอบสมมติฐาน ระดับนัยสำคัญการทดสอบด้วยสถิติ การวิเคราะห์ สหสัมพันธ์และการถดถอย การนำผลการทดสอบสมมติฐานไปใช้ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข การฝึกการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books