เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

อาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

แผนการสอน (Course Syllabus)

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

.รหัสวิชาและชื่อวิชา  วกอก ๓๗๒ อาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย (SPEX ๓๗๒ Food for Health and Exercise)

.จำนวนหน่วยกิต   ๒ (๒-๐-๔) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ ภาคการศึกษาที่ ๑

.นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย  นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การออกกำลังกายและการกีฬา) ชั้นปีที่ ๓

สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา และสาขาวิชากีฬาฟุตบอล จำนวน ๖๒ คน

.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) วทคร ๑๐๑ วิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ

.คำอธิบายรายวิชา (Course Description)

หลักโภชนาการปัจจุบันและโภชนาการร่วมสมัย ชนิดและคุณค่าสารอาหาร การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร ส่วนประกอบของร่างกาย ระบบพลังงานในร่างกาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย อาหารและโภชนาการสำหรับบุคคลต่างวัยและบุคคลกลุ่มพิเศษ ภาวะทุพโภชนาการและความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน มาตรฐานและความปลอดภัยด้านอาหาร การประยุกต์ความรู้ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการออกกำลังกาย

เรียนทุกวันศุกร์  เวลา  ๑๔.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น.  ห้องเรียน Mastery (ห้อง ๒๐๒ ชั้น ๒) MUSS

ตารางเรียน

ครั้ง

วัน

หัวข้อ

ผู้สอน

๗ มิ.ย. ๕๖

บทนำโภชนาการทั่วไป

อ.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

๑๔ มิ.ย. ๕๖

ส่วนประกอบของร่างกายและระบบพลังงานที่ใช้

ผศ.ดวงจันทร์ พันธยุทธ์

๒๑ มิ.ย. ๕๖

ภาวะทุพโภชนาการและความผิดปกติเกี่ยวกับการกิน

อ.ณฐกมล ผดาเวช

๒๘ มิ.ย. ๕๖

คาร์โบไฮเดรต

อ.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

๕ ก.ค. ๕๖

โปรตีน

อ.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี

๑๒ ก.ค. ๕๖

ลิพิด

อ.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี

๑๙ ก.ค. ๕๖

วิตามิน

อ.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

๒๖ ก.ค. ๕๖

เกลือแร่ และน้ำ

อ.สรญา สว่างศรี

สอบกลางภาค วันจันทร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม วันศุกร์ที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

๙ ส.ค. ๕๖

การย่อยอาหารและการดูดซึมสารอาหาร

อ.สายฝน กองคำ

๑๐

๑๖ ส.ค. ๕๖

อาหารและโภชนาการร่วมสมัย

อ.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล

๑๑

๒๓ ส.ค. ๕๖

ภาวะโภชนาการของกลุ่มผู้ดื่มสุรา ผู้สูบบุหรี่ และผู้ติดสิ่งเสพติด

อ.ณรงค์ปกรณ์ หงศาลา

๑๒

๓๐ ส.ค. ๕๖

อาหารและโภชนาการสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษ

อ.เมตตา ปิ่นทอง

๑๓

๖ ก.ย. ๕๖

อาหารและโภชนาการเพื่อการออกกำลังกายและการควบคุมน้ำหนักตัวเพื่อสุขภาพ

อ.เมตตา ปิ่นทอง

๑๔

๑๓ ก.ย. ๕๖

วิธีประเมินการบริโภคอาหาร

อ.เมตตา  ปิ่นทอง

๑๕

๒๐ ก.ย. ๕๖

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพและการออกกำลังกาย

อ.มนต์ชัย โชติดาว

สอบปลายภาค วันจันทร์ที่ ๒๓ กันยายน วันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖

. วิธีการสอน 

    ๖.บรรยาย (แบบปฏิสัมพันธ์ : ให้ตอบคำถามสั้นๆ, ระดมความคิด, Buzz group)

๖.มอบหมายงานรายบุคคล (ตอบคำถาม/แบบทดสอบ/ค้นคว้า)

๖.มอบหมายงานกลุ่ม (อภิปรายเพื่อตอบคำถาม/วิเคราะห์ปัญหากรณีศึกษา/ทำโครงงาน/ทำรายงาน)

๖.ให้นำเสนอข้อมูล/ผลงาน (ด้วยวาจาและสื่อ/โปสเตอร์)

. การประเมิน

    ๗.ประเมินจากการเข้าเรียน/การมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน   

  ๗.ประเมินจากการส่งงานตามเวลาที่กำหนด      ร้อยละ ๑๕

  ๗.ประเมินจากผลงานรายบุคคล (เอกสาร/รายงาน)  

  ๗.ประเมินจากผลงานกลุ่ม (เอกสาร/รายงาน)       ร้อยละ ๑๐ 

  ๗.ประเมินจากการนำเสนอ (วาจาและสื่อ / โปสเตอร์)   

๗.ประเมินจากการสอบข้อเขียน  ร้อยละ ๗๐  

๗.๗ ประเมินจากการสังเกตการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง (โดยเพื่อนนักศึกษา/ผู้ร่วมงาน)  ร้อยละ ๕

. การพิจารณาคะแนน   ตัดคะแนนอิงเกณฑ์และหรืออิงกลุ่ม

. ตำราและสื่อที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนและอ่านเพิ่มเติม

๙.๑  สิริพันธุ์ จุลกรังคะ. โภชนศาสตร์เบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐.

๙.๒  อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิและคณะ. อาหารเพื่อสุขภาพ & อาหารตามสมัย. กรุงเทพฯ: ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย,  

๒๕๔๒.

๙.๓ วินัย ดะห์ลัน และคณะ. อาหาร โภชนาการ และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร. กรุงเทพฯ: ฝ่ายเอกสารและตำรา  คณะสหเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๔.

๙.Paul Insel et al. Nutrition. Fourth edition. Ontario: Jones and Bartlett Publishers, ๒๐๑๑. 

๑๐. อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา

อาจารย์จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล ห้องพักอาจารย์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ชั้น ๓

โทรศัพท์ ๐  ๒ ๔๔๑ ๔๒๙๖-๘ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

๑๑. คณะผู้สอน

๑๑.๑ อ.จิราวัฒน์ ปรัตถกรกุล    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑.๒ ผศ.ดวงจันทร์ พันธยุทธ์    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

  ๑๑.๓ อ.เมตตา ปิ่นทอง    วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑.๔ อ.มนต์ชัย โชติดาว      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑.๕ อ.สายฝน กองคำ      วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล

๑๑.๖ อ.สรญา สว่างศรี   โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 

๑๑.๗ อ.ณฐกมล ผดาเวช  โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอำนาจเจริญ 

๑๑.๘ อ.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๑.๙ อ.ณรงค์ปกรณ์ หงศาลา  -