การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ พล ก1 ก2 ภาคต้น 2567


ผู้สอน
ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 15 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การวัดและประเมินผลการศึกษาและการเรียนรู้ พล ก1 ก2 ภาคต้น 2567

รหัสวิชา
72581

รหัสวิชาของสถานศึกษา
กศ 043018

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

แนวคิด หลักการ เทคนิคในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การวิเคราะห์ ออกแบบและประเมินผล เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดผล สถิติที่ใช้ในการวัด และประเมินผล ปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ คุณธรรมของผู้ประเมิน การประยุกต์ใช้ผลการวัดและ ประเมินผลเพื่อพัฒนาการสอนและการพัฒนาผู้เรียน หลักการ แนวคิด และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน คุณภาพการศึกษา การออกแบบและการดำเนินการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษา การนำผลการประกัน คุณภาพการศึกษาสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books