ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 1/3 , 1/4 , 1/5 ภาคต้น 2567


ผู้สอน
ผศ.ดร. กมลวรรณ เพชรศรี
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 13 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ปรัชญาการศึกษาและความเป็นครู 1/3 , 1/4 , 1/5 ภาคต้น 2567

รหัสวิชา
72590

รหัสวิชาของสถานศึกษา
กศ 011017

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี

คำอธิบายวิชา

หลักปรัชญาและปรัชญาการศึกษา ปรัชญาการศึกษาไทย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและจิตวิญญาณความเป็นครูจรรยาบรรณวิชาชีพครูคุณลักษณะของครูที่ดีและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างการประพฤติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความรอบรู้ทันสมัยและทันต่อความเปลี่ยนแปลงตามโลกสังคมยุคศตวรรษที่ 21 บทบาทหน้าที่ภาระงานของครูในการส่งเสริมการเรียนรู้และการดูแลช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books