การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทางการจัดการ1/67


ผู้สอน
อาจารย์ มณีจันทร์ ยืนคง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาทางการจัดการ1/67

รหัสวิชา
72621

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU15217

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจ ลักษณะของปัญหา และโครงสร้างปัญหา ประเภทการตัดสินใจทางการจัดการ และระดับการจัดการ เงื่อนไขการตัดสินใจ ขั้นตอนการแก้ไขปัญหา การสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหา การประเมินทางเลือก การเลือกหรือตัดสินใจ การนำผลการตัดสินใจไปปฏิบัติ และการเรียนรู้จากข้อมูลป้อนกลับการจัดทำแบบจำลองการตัดสินใจ เทคนิคการตัดสินใจเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา และฝึกจัดทำโครงการจำลองสถานการณ์พร้อมนำเสนอ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books