การจัดการโครงการ


ผู้สอน
อาจารย์ มณีจันทร์ ยืนคง
เข้าสู่ระบบเมื่อ 2 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
การจัดการโครงการ

รหัสวิชา
72622

รหัสวิชาของสถานศึกษา
BU15210

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คำอธิบายวิชา

ความสำคัญของการใช้เทคนิคเชิงปริมาณ และวงจรการพัฒนาโครงการ ลักษณะและขอบเขต การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านต่างๆ แนวความคิดเกี่ยวกับ โครงการ แนวคิดด้านการจัดการ การ จัดการทำกําหนดการของโครงการ การจัดสรรทรัพยากร สำหรับโครงการ การควบคุมโครงการ การเข้าถึง แหล่งทุนและการเชื่อมโยงไปถึงพันธมิตร การประเมินผล ตรวจสอบ และแก้ไขโครงการ หลักและเทคนิคของ การรายงานผล การควบคุมและ ติดตามผลสัมฤทธิ์ของงาน การยุติโครงการ โดยศึกษาจากกรณีศึกษา


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2567)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books