ปวส.2อาหาร(ทวิ)

คำอธิบายชั้นเรียน

คอมพิวเตอรในงานอาหาร