ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

คำอธิบายชั้นเรียน

ขยัน อดทน