homeSPSS 213 ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
person
SPSS 213 ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

ผู้สอน
อาจารย์ ภวดล รักทวี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
SPSS 213 ศัพท์ทางวิทยาศาสตร์การกีฬา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7266

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดลClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)