สร้างสรรค์จิตนาการ

คำอธิบายชั้นเรียน

มีความคิดริเริ่มที่ตนเองคิดจิตนาการสิ่งที่สวยงาม เลิศศิวิไล