home หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา(๓๐๑๑๑๘๐๖)
personperson_add
หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา(๓๐๑๑๑๘๐๖)

ผู้สอน
อาจารย์ ดร. ชาญวิทย์ หาญรินทร์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา(๓๐๑๑๑๘๐๖)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7272

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา หลักทฤษฎีและกระบวนการบริหารการศึกษา  รหัสวิชา ๓๐๑๑๑๘๐๖      ๓(๓-๐-๖)

 

คำอธิบายรายวิชา

    ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักและทฤษฎีและวิวัฒนาการเชิงกระบวนทัศน์ด้านกระบวนการบริหารการศึกษายุคใหม่โครงสร้างการจัดการและการบริหารการศึกษาของไทยทั้งระบบโดยเน้นระดับเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทางการบริหารโดยเน้นการกระจายอำนาจการบริหาร  การบริหารแบบมีส่วนร่วม  การบริหารโดยองค์คณะบุคคลและการบริหารโดยยึดโรงเรียนเป็นฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตลอดจนบริบทและแนวโน้มในการจัดการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษาของไทย

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)