project computer @ kkw2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์   หลักการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรม