project computer @ kkw2

คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์   หลักการแก้ปัญหา การแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการเทคโนโลยี การพัฒนาโปรแกรม