เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

851345 ชีวกลศาสตร์ - วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกลไกการทำงานของอวัยวะในระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อโดยสามารถนำหลักการทางกลศาสตร์ เช่น คาน แรง อัตราเร็ว อัตราเร่ง เป็นต้น มาใช้ในการอธิบายได้