home851345 ชีวกลศาสตร์ - วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
personperson_add
851345 ชีวกลศาสตร์ - วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

ผู้สอน
Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
851345 ชีวกลศาสตร์ - วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
7277

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกลไกการทำงานของอวัยวะในระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อโดยสามารถนำหลักการทางกลศาสตร์ เช่น คาน แรง อัตราเร็ว อัตราเร่ง เป็นต้น มาใช้ในการอธิบายได้


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)