home851345 ชีวกลศาสตร์ - การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา
person
851345 ชีวกลศาสตร์ - การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

ผู้สอน
Assist.Prof. Onwaree Ingkatecha
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
851345 ชีวกลศาสตร์ - การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
7278

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวพื้นฐานของมนุษย์ รวมถึงเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง หน้าที่และกลไกการทำงานของอวัยวะในระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อโดยสามารถนำหลักการทางกลศาสตร์ เช่น คาน แรง อัตราเร็ว อัตราเร่ง เป็นต้น มาใช้ในการอธิบายได้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)