homeวิชาแนะแนวให้คำปรึกษา
personperson_add
วิชาแนะแนวให้คำปรึกษา

ผู้สอน
person
นาง นงลักษณ์ ชูพูล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
วิชาแนะแนวให้คำปรึกษา

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
728

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแนะแนวให้คำปรึกษาและอาชีพ เปิดสอนเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)