วิชาแนะแนวให้คำปรึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การแนะแนวให้คำปรึกษาและอาชีพ เปิดสอนเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ