homeวิชาแนะแนวให้คำปรึกษา
person
วิชาแนะแนวให้คำปรึกษา

ผู้สอน
นาง นงลักษณ์ ชูพูล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 9 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
วิชาแนะแนวให้คำปรึกษา

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
728

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การแนะแนวให้คำปรึกษาและอาชีพ เปิดสอนเวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)