ห้องเรียนรวมโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นห้องเรียนที่ใช้สำหรับให้ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนมุกดาวิทยานุกูล ได้เรียนรู้เรื่องราวต่าง ๆ จากผู้อำนวยการโรงเรียน