ห้องสถาปัตยกรรม กลุ่ม2

คำอธิบายชั้นเรียน

รหัสวิชา 2001-2001 ชื่อวิชา คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออาชีพ