เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชีววิทยา ม.5

เกี่ยวกับชั้นเรียน

                                   คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา  ว30242 รายวิชา  ชีววิทยา 2     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5    เวลา  60  ชั่วโมง  (1.5หน่วยกิต)

           ศึกษาวิเคราะห์ โครงสร้างและหน้าที่ของราก ลำต้น ใบ  กระบวนการลำเลียงน้ำ ธาตุอาหาร สารอาหาร และการคายน้ำของพืชดอก กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง กระบวนการเจริญเติบโตของพืชดอก การสืบพันธุ์ของพืชดอก กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชดอก การตอบสนองของพืชต่อสิ่งแวดล้อม  พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น-กระบวนเจริญเติบโต สารควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่นต่อสิ่งแวดล้อม

           ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ในการสืบเสาะหาความรู้ และการแก้ปัญหา  สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์อย่างมีคุณธรรมต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ผลการเรียนรู้

1.สืบค้นข้อมูล อภิปรายและสรุปเกี่ยวกับโครงสร้างและหน้าที่ กระบวนการลำเลียงและการคายน้ำของ

พืชดอก

2.  สืบค้นข้อมูล  ออกแบบและทำการทดลองเพื่อศึกษากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงและปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ด้วยแสง

3.  สืบค้นข้อมูล อภิปราย และสรุปเกี่ยวกับกระบวนการเจริญเติบโต และกระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์ของพืชดอก

4.  สำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับสารที่พืชสร้างขึ้นมีผลต่อสรีระและการตอบสนองของพืชดอก

5.  สืบค้นข้อมูลและอภิปรายเกี่ยวกับการดำรงชีวิตของพืชดอกนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

รวมทั้งหมด  5  ผลการเรียนรู้