ทุนการศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ทุนการศึกษา  คณะวิทยาการจัดการ  เป็นทุนการศึกษาที่จัดสรรให้กับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นประจำทุกปีการศึกษา  โดยจัรับสมัครใน 2  สัปดาห์แรกของการภาคการศึกษาที่ 1   

         ลักษณะทุนการศึกษา

                   1.  ทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม

                    2.  ทุนค่ารายเดือน 

                    3.  ทุนค่าหอพัก

                    4.  ทุนค่าอุปกรณ์การเรียน